Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Φθινοπωρινή Έκθεση


Το Συμβούλιο, μέχρι το τέλος του μηνός Οκτωβρίου έκαστου έτους, προβαίνει σε δημοσίευση της Φθινοπωρινής Έκθεσης, που περιλαμβάνει -

(α) αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) αξιολόγηση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναφορικά με την πρόοδο σε σχέση με την περίοδο προσαρμογής προς τη διασφάλιση της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων, στα πλαίσια της λειτουργίας του αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης,

(γ) αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων και των δημοσιονομικών μέτρων.

(2) Ο Υπουργός κοινοποιεί στο Συμβούλιο δύο (2) εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα στοιχεία και τις υποθέσεις των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων που στηρίζουν τον Προϋπολογισμό του κράτους και το Συμβούλιο παρέχει εκτίμηση των μακροοικονομικών προβλέψεων, με επιστολή του προς τον Υπουργό εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο δε συμφωνεί με τις μακροοικονομικές προβλέψεις, τότε ενημερώνει τον Υπουργό, ο οποίος συγκαλεί εντός πέντε (5) ημερών επιτροπή συνδιαλλαγής, αποτελούμενη από τα μέλη του Συμβουλίου και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και εάν, εντός τριών (3) ημερών από τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, το Συμβούλιο δεν είναι ακόμη σε θέση να υποστηρίξει τις μακροοικονομικές προβλέψεις, τότε ο Υπουργός ανακοινώνει δημόσια τη θέση του, αιτιολογώντας τη μη στήριξή τους.


Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦθινοπωρινή Έκθεση 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1876,56Kb)
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦθινοπωρινή Έκθεση 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 2167,04Kb)
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦθινοπωρινή Έκθεση 2015 και Έκθεση Προόδου (Μέγεθος Αρχείου: 1949,71Kb)
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦθινοπωρινή Έκθεση 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 828,63Kb)


ΑΤΖΕΝΤΑ
Go
Δ
T
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου